Om RCYN

RessourceCenter Ydre Nørrebro (RCYN) er et aktivitets-, frivilligheds-, projekt-, lektiecafe- og rådgivningscenter for unge mellem 13 og 18 år på Ydre Nørrebro. De ansatte og frivillige i RCYN arbejder med at skabe positive fællesskaber og opbygge en god voksenkontakt for de unge, som danner udgangspunktet for at motivere og udfordre de unge i uddannelses-, beskæftigelses- og samfundsmæssig perspektiv.

 

I RCYN udvikler unge mellem 13 og 18 år aktiviteter sammen med en lille gruppe ansatte og en stor gruppe frivillige. RCYN er stedet hvor rastløs energi bliver omsat til udvikling og fællesskab. Hvor de unge får muligheder for selv at realisere deres drømme og ideer og engagere sig aktivt i at vælge sig en plads på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Nøgleordet er inddragelse. I RCYN er man deltager med ansvar for at tingene sker - uanset om man er ung, frivillig eller ansat.

 

Den grundlæggende metode er empowerment, hvor vi gennem inkluderende fællesskaber understøtter de unges veje mod identitet, positive fremtidsudsigter og aktivt medborgerskab. Vores fokus er ressourcerne og mulighederne i de unges små og store valg. Målet er, at de sociale problemstillinger håndteres dér, hvor de opstår, så Haraldsgadekvarteret kan rumme alle sine beboere og opleve udvikling, fornyelse og tryghed til glæde for alle.

 

Vores samarbejdspartnere er derfor både de unge fra lokalområdet, frivillige foreninger og enkeltindivider, som vil være med til at skabe et aktivt og levende byområde, hvor man er sammen om noget og udnytter de kræfter, der er i kvarteret. RCYNs rolle er at være et positivt samlingspunkt for disse møder mellem mennesker. Det er derfor, at vi kalder os et ressourcecenter.

 

FRIVILLIGE

Vores mange frivillige som er med til at drive og udvikle RCYN gør centeret til noget helt særligt. Som frivillig i RCYN er man en del af et stort fællesskab og med til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Samarbejdet med de mange frivillige er fundamentet for, at vi kan tilbyde de unge så mange aktiviteter, som vi gør, og hele tiden udvikle nye med udgangspunkt i de unges interesser, ønsker og behov. De frivilliges aktiviteter er også afgørende for de unges mulighed for at skabe netværk på tværs af sociale, kulturelle og religiøse forskelle.

 

Frivillighed er en af RCYNs kernemetoder i arbejdet med de unge. Vores brug af metoden fra bruger til frivillig har gennem RCYNs levetid udviklet de unges aktive ansvars- og medborgerskabsfølelse. Det gælder både for opførsel og engagement i RCYN, på lokalt plan og i et bredere samfundsperspektiv.

 

MÅLGRUPPER

Ungemålgruppen er Haraldsgadekvarterets ca. 600 børn og unge mellem 13 og 18 år, hvoraf flertallet har en anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen omfatter alle kvarterets unge uanset ressourceniveau og i et vist omfang også deres familier.

 

Frivilligmålgruppen er nye og erfarne frivillige enkeltpersoner, som involveres i organiseringen af RCYNs aktiviteter, samt frivillige foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde om bestemte aktiviteter. En del af målgruppen er unge 13 til 18-årige, som motiveres og organiseres under programmet fra bruger til frivillig. Under fanen 'Frivilliggrupper' kan du læse nærmere om specifikke frivilliggrupper for unge i RCYN.

 

VÆRDIGRUNDLAG OG VISION

RCYNs vision er et aktivt lokalsamfund, hvor forskelligheder respekteres, og hvor borgere har så meget kontrol over deres eget liv, at de selv kan håndtere de udfordringer, som de møder.

 

Vores arbejde bygger på værdierne:

 

          - Identitet gennem fællesskab

 

          - Ansvarlighed gennem medbestemmelse

 

          - Fremtidsudsigter gennem uddannelsesforberedelse

 

          - Mangfoldighed gennem deltagelse

 

Vi arbejder for at skabe respekt, netværk og sammenhold mellem Haraldsgadekvarterets forskellige kulturer, og vi støtter de unge i at tage ansvar for deres eget liv.

 

Vi møder de unge, som de er, og hvor de er og bruger vores viden om lokalsamfundet til at finde nye veje, - også dér hvor andre systemer giver op. Målet er sammenhængskraft og udvikling i lokalområdet, og at de unge sammen og hver for sig går en positiv fremtid i møde. Vores arbejde er at motivere og understøtte de unges udvikling af social ansvarlighed, selvstændighed og størst mulig uafhængighed af de offentlige systemer - nu og i fremtiden.

 

Positive sociale relationer er altafgørende for de unges muligheder for at skabe et godt liv og udnytte deres livschancer. Vores tilbud skal engagere de unge og understøtte deres lyst og evner til at engagere sig i fælles aktiviteter, som kan fremme deres muligheder for at skabe positive netværk og udnytte deres potentialer.

 

RCYN har eksisteret siden maj 2009. RCYN er siden januar 2013 blevet drevet af fonden Kantara. RCYN hører under Center BROFI, Socialforvaltningen, Københavns Kommune.

 

Privatlivspolitik

RCYN indsamler og gemmer kontaktoplysninger på brugerne og deres forældre for at kunne organisere aktiviteterne og det pædagogiske arbejde i RCYN.

Din deltagelse i aktiviteter indgår i vores statistik i anonymiseret form.

De informationer du giver i denne applikation er tilgængelige for RCYN's personale og kan under særlige omstændigheder blive videregivet til vore samarbejdspartnere.

Du har ret til at få slettet dine informationer efter skriftlig anmodning herom, såfremt de ikke længere er nødvendige for at gennemføre RCYN's arbejde.

Du kan klage over denne privatlivspolitik til Datatilsynet.

 

Vægt: 
1